SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM - EDITION 2016

 • The phase shifters influence on the power system stability M. SARNICKI, A. DZIONK, B. TARAKAN, K. TARAKAN, R. ZAJCZYK
 • Overvoltages in multi-voltage lines during simultaneous and nonsimultaneous complex faults R. KUMALA, P. SOWA
 • LFC switching procedure in ČEPS P. FRONĚK
 • Power and energy measurement problems in transmission line between Poland – Lithuania Z. LUBOŚNY, J. KLUCZNIK, K. DOBRZYŃSKI, S. POKORA, R. TRĘBSKI
 • Opportunities to separate an islanded system powered from CHP II Karolin block under wide system breakdown conditions I. GRZĄDZIELSKI K. SROKA, A. ŁACNY
 • Separation of load island with BC50 thermal power block in CHP Karolin – a system experiment K. SROKA, I. GRZĄDZIELSKI, K. MARSZAŁKIEWICZ, A. ŁACNY
 • Dynamic voltage regulation with the participation of renewable energy sources – from conception to practical implementation P. TROJAN, A. PELZER, M. BAŃKA, A. NAUMANN, P. KOMARNICKI
 • Power system peak load reduction using demand resource controlled by critical price zones J. ANDRUSZKIEWICZ, J. LORENC
 • The real test of “Black Start” unitsin Eastern Slovakia P. GAMBOŠ, M. JEDINÁK, S. PRIELOŽNÝ
 • Analysis of risks associated with performing switching operations in SEE P. MILLER, M. WANCERZ
 • Selected problems of automatic control and switching operation support systems for distribution substation branch working with 3/2 circuit-breaker system G. GRZEGORZYCA, R. NOWOTNIK
 • Analysis of power system asynchronous operations V. KONOVAL, O. SKRYPNYK, A. KOZOVYY
 • System test of starting-up a combined-cycle power unit in the power plant “el. Połaniec” by the combined heat and power plant “ec Nowa Sarzyna M. KACZMAREK, A. KURZYŃSKI, T. BROLA, M. KOMARZYNIEC, M. BRZOZOWSKI, R. KIELAK, PRZY WSPÓŁPRACY: A. ZARĘBSKI, J. CICHOŃ, J. SKÓRSKI, S. RUTA, A. SALIJ, C. PŁATOS, A. BALICKI
 • Possibilities of improvement of the power grid observability through big machine rotor position synchronous measurement M. TALAGA, M. LEWANDOWSKI

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY – EDYCJA 2016

 • Warunki pracy wyspowej elektrowni hybrydowej składającej się z małej elektrowni wodnej, elektrowni fotowoltaicznej i zasobnika energii elektrycznej M. SOBIERAJSKI, W. ROJEWSKI
 • Przepięcia w wielotorowych liniach wielonapięciowych podczas złożonych zakłóceń zwarciowych o charakterze jednoczesnym oraz niejednoczesnym R. KUMALA, P. SOWA
 • Overview of emergency and restoration network code M. PISTORA, R. KIELAK
 • The real test of “black start” units in eastern slovakia P. GAMBOŠ, M. JEDINÁK, S. PRIELOŽNÝ
 • Wybrane aspekty związane z pracą regulatora napięcia generatora synchronicznego w trakcie odbudowy systemu elektroenergetycznego M. ŁOSIŃSKI, R. MAŁKOWSKI
 • LFC switching procedure in ČEPS P. FRONĚK, M. PISTORA
 • Obrona przed blackoutem układu elektroenergetycznego zakładu przemysłowego. Przykład praktycznej realizacji G. GRZEGORZYCA
 • Zapewnienie bezpiecznej pracy see w fazie planowania rozwoju przez odpowiedni dobór zdarzeń planistycznych S. ROBAK, J. MACHOWSKI, K. GRYSZPANOWICZ
 • Dynamiczna regulacja napięcia przy udziale OZE – od koncepcji do realizacji praktycznej P. TROJAN, A. PELZER, M. BAŃKA, A. NAUMANN, P. KOMARNICKI
 • Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego M. SARNICKI, B. TARAKAN, K. TARAKAN, R. ZAJCZYK
 • Próba systemowa uruchomienia z ESP Żarnowiec Elektrowni Kozienice – podanie napięcia i uruchomienie kluczowych odbiorów F. GŁOWACKI, H. KOSEDA, A. KURZYŃSKI, M. KACZMAREK, M. BRZOZOWSKI, R. KUCZYŃSKI, D. STANGEL, M. ŁOSIŃSKI, G. WOŹNIAK, M. LEWANDOWSKI, T. DOBRZYŃSKI, W. GĄDEK, P. BIAŁAS
 • Odbudowa zasilania aglomeracji warszawskiej – próba systemowa z udziałem Elektrowni Kozienice i Elektrociepłowni Siekierki T. BROLA, M. KACZMAREK, A. KURZYŃSKI, M. KOMARZYNIEC, R. KUCZYŃSKI, G. PASIUT, M. LEWANDOWSKI, J. KŁOPOCKI, M. NOWINA-KONOPKA, P. KOŚCIELNICKI, P. PRUS ZAJĄCZKOWSKI
 • Próby pracy wyspowej Elektrowni Wodnej Niedzica z obciążeniem odbiorami komunalnymi T. BROLA, M. KACZMAREK, A. KURZYŃSKI, M. KOMARZYNIEC, A. CZARNECKI, M. BRZOZOWSKI, R. KIELAK, M. DOMAŃSKI, W. HOROWSKI, J. DĘBOWSKI
 • Możliwości poprawy obserwowalności SEE poprzez synchroniczny pomiar położenia wirników dużych maszyn M. TALAGA, M. LEWANDOWSKI
 • Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji automatyk oraz systemów wspomagania operacji łączeniowych dla gałęzi rozdzielni pracującej w układzie 3/2 wyłącznikowym G. GRZEGORZYCA, R. NOWOTNIK
 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna w roli samostartującego źródła rozruchowego A. KURZYŃSKI, M. KACZMAREK, M. KOMARZYNIEC, A. ZARĘBSKI, J. SKÓRSKI, L. WYLAŹ, T. MIGDAŁEK, D. PAWELEC, M. LOREK
 • Próba systemowa uruchomienia z elektrociepłowni Nowa Sarzyna bloku cieplnego w Elektrowni Połaniec M. KACZMAREK, A. KURZYŃSKI, T. BROLA, M. KOMARZYNIEC, M. BRZOZOWSKI, R. KIELAK, A. ZARĘBSKI, J. CICHOŃ, J. SKÓRSKI, S. RUTA, A. SALIJ, C. PŁATOS, A. BALICKI
 • Ograniczanie obciążeń szczytowych systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu zasobów popytowych sterowanych strefami cenowymi J. ANDRUSZKIEWICZ, J. LORENC
 • Problemy pomiarów mocy i energii w linii elektroenergetycznej Polska-Litwa Z. LUBOŚNY, J. KLUCZNIK, K. DOBRZYŃSKI, S. POKORA, R. TRĘBSKI
 • Wykorzystanie dedykowanej aparatury do prognozowania niestabilności napięciowej w sieciach dystrybucyjnych R. WIŚNIEWSKI, F. GŁOWACKI
 • Analiza zagrożeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w see P. MILLER, M. WANCERZ
 • Kodeks sieci Unii Europejskiej – Guideline on Transmission System Operation R. KUCZYŃSKI
 • Elektrociepłownia Karolin w procesach obrony i restytucji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego K. SROKA, I. GRZĄDZIELSKI, A. KURZYŃSKI, A. ŁACNY, D. RADSAK
 • Kierunki i przykłady poprawy bezpieczeństwa energetycznego gmin wiejskich B. MÓL, P. SOWA, J. BARGIEL

 

SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM - EDITION 2014

 • R. KOWALAK, R. MAŁKOWSKI, R. ZAJCZYK, A. ZBROŃSKI The methodology of identifying the place to install shunt compensators in the transmission network
 • Z. LUBOŚNY, J. KLUCZNIK, K. DOBRZYŃSKI Proposition of the steam turbine governor modification
 • J. MACHOWSKI, P. KACEJKO, P. MILLER Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power gird
 • W. ROJEWSKI, M. SOBIERAJSKI Intentional islanding of the industrial customer’s own power sources as a means for protection against the results of a blackout
 • M. POWALKO, P. BØRRE ERIKSEN, A. ORTHS, H. ABILDGAARD, Z.A. STYCZYNSKI, N. VOROPAI, I. GOLUB Observability index of networks with PMU
 • G. GRZEGORZYCA Automatic on-line prediction of switching processes consequences in electrical power systems (SEE). Technical assumptions for application-specific measurement systems and electrical power automatic protection systems (EAZ)
 • M. PTASZYŃSKI, P. WRONEK, T. ZDUN New solutions preventing vast failures in power systems
 • J. ANDRUSZKIEWICZ, J. LORENC Application perspectives of demand side response basing on critical peak pricing to support power system balancing during critical hours
 • J. LORENC, A. KWAPISZ, B. STASZAK, J. HANDKE Evaluation of frequency estimation algorithms for actual requirements of automatic load shed
 • G. PASIUT, R. KIELAK, R. KUCZYŃSKI Defense and restoration tests in polish national grid during period 2009-2011
 • P. LIPIAN, R. DĄBEK, R. OLSZEWSKI Protection against blackout in Dalkia Łódź S.A.
 • GRZĄDZIELSKI, K. MARSZAŁKIEWICZ, K. SROKA, J. BORODYNKO Self-start and bringing voltage and start-up power from Elektrownia Wodna Dychów to Elektrownia Dolna Odra – system test
 • GRZĄDZIELSKI, K. MARSZAŁKIEWICZ, K. SROKA Operation of starting path from hydro power plant Dychów to thermal power plant Dolna Odra – simulation study
 • J. KLUCZNIK Possibilities of using SVC compensators for synchronous generators rotors oscillations damping
 • O. SKRYPNYK, T. TOVSTYAK, V. KONOVAL, A. KOZOVYY Mutual turbine control – prevent systemic  failures of power systems
 • M. BEK, B. KÄMMERLING IDCF and DACF – measure to prevent blackout in the UCTE grid, implementation in PSI control
 • S. ROBAK, D. DAUPHIN RASOLOMAMPIONONA, Ł. SZYMANKIEWICZ, M. PIEKARZ Analysis of the load and frequency control system of interconnected power system with heterogeneous generation structure
 • CZARNECKI, M. KOMARZYNIEC, A. KURZYŃSKI Water Power Plant Niedzica – start-up source for thermal power plants in southern Poland
 • J. Bargiel, P. Sowa, B. Mól Power supply of rural communities and the security of the national electricity system

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY – EDYCJA 2014

 • B. SOBCZAK, R. KUCZYŃSKI Symulator KSE jako narzędzie do odwzorowania dużych awarii systemowych
 • M. SOBIERAJSKI, W. ROJEWSKI Regulacja częstotliwości w małym systemie elektroenergetycznym z wirującymi i statycznymi źródłami po przejściu do pracy wyspowej
 • GRZĄDZIELSKI, K. SROKA, A. ŁACNY Możliwości wydzielania układu wyspowego zasilanego z bloku Elektrociepłowni EC II Karolin w stanach rozległej awarii systemowej
 • K. SROKA, I. GRZĄDZIELSKI, K. MARSZAŁKIEWICZ, A. ŁACNY Eksperyment systemowy wydzielenia wyspy obciążeniowej z blokiem ciepłowniczym BC 50 w Elektrociepłowni Karolin
 • G. GRZEGORZYCA Automatyka wydzielania, wspomagania ruchu oraz synchronizacji z SEE wydzielonego układu wyspowego zakładu przemysłowego
 • HALINKA, M. SZEWCZYK, M. TALAGA Możliwości zwiększenia potencjału obronności KSE poprzez wykorzystanie pomiarów synchronicznych w systemie SmartLoad
 • F. GŁOWACKI, H. KOSEDA PRZY WSPÓŁPRACY: R. KIELAK, R. KUCZYŃSKI, D. STANGEL, B. STROMSKI, P. SIKORSKI, J. ZACHARA, G. WOŹNIAK Próba systemowa uruchomienia bloku w EC2 Gdańsk i napędów potrzeb własnych EC Gdynia z EW Żarnowiec oraz podania napięcia do rozdzielni 220 KV Pątnów
 • A. SALIJ Wpływ testów i prób systemowych na przystosowanie elektrowni Połaniec do obrony oraz odbudowy zasilania KSE
 • KURZYŃSKI, M. KOMARZYNIEC, M. BRZOZOWSKI, R. KIELAK, G. PASIUT, M. DOMAŃSKI, Ł. FLICIŃSKI, J. DĘBOWSKI, M. ŻBIK, A. CZARNECKI, J. WÓJCIK, K. KRUPNIK Wykorzystanie EW Niedzica w procesie odbudowy zasilania KSE na przykładzie przeprowadzonej próby systemowej uruchomienia bloków energetycznych w elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Skawina
 • KURZYŃSKI, M. KACZMAREK, M. KOMARZYNIEC, J. DĘBOWSKI, J. KOZIOŁ, Z. PARUCH, S. WITLIB, A. SALIJ, Ł. FLICIŃSKI, W. HOROWSKI, W. GĄDEK, M. BRZOZOWSKI, R. KUCZYŃSKI Weryfikacja możliwości udziału EW Rożnów w procesie odbudowy zasilania KSE w czasie próby systemowej uruchamiania bloku cieplnego w Elektrowni Połaniec
 • T. BROLA, M. KACZMAREK, M. KOMARZYNIEC, R. KIELAK, R. KWAŚNICKI, P. KOŚCIELNICKI, J. WATRAKIEWICZ, J. KŁOPOCKI, A. SKRZYPEK  Odbudowa zasilania aglomeracji warszawskiej – próba systemowa z udziałem Elektrowni Ostrołęka i Elektrociepłowni Siekierki
 • M. KACZMAREK, A. KURZYŃSKI, M. SURLEJ, R. KIELAK, G. PASIUT, M. KOMARZYNIEC, K. LEWNA, Z. SUSZKA, G. WOŹNIAK, W. ZASADA Elektrownia Wodna Włocławek jako źródło rozruchowe dla bloku 464 MW w Elektrowni Pątnów – próba systemowa
 • P. FRONĚK ČEPS OTS/DTS basic introduction
 • M. PISTORA Supplying nuclear power plants’ house load in blackout
 • P. SOWA, J. BARGIEL, B. MÓL Ocena możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z operatorami sieci dystrybucyjnej w zakresie obrony i odbudowy lokalnych podsystemów KSE
 • J. ANDRUSZKIEWICZ, J. LORENC Możliwości łagodzenia zagrożeń wystarczalności generacji w systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu sterowania stroną popytową
 • P. PIJARSKI, P. KACEJKO Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej
 • P. KOMARNICKI, Z.A. STYCZYŃSKI, B. ARENDARSKI, P. TROJAN, I. BIELCHEV Zasobniki energii – integracja i wpływ na prowadzenie sieci dystrybucyjnej
 • Z. LUBOŚNY, J. KLUCZNIK, K. DOBRZYŃSKI Zastosowanie gramianów w automatyce APKO
 • R. KUMALA, P. SOWA Zakłócenia zwarciowe w liniach wielonapięciowych jako jedna z przyczyn powstania awarii sieciowych
 • Z. LUBOŚNY, W. LUBOŚNY Uzupełnienie klasycznego modelu matematycznego generatora synchronicznego
 • R. KOWALAK, R. MAŁKOWSKI Koordynacja działania regulatorów transformatorów oraz kompensatora SVC
 • P. KACEJKO, P. MILLER, M. WANCERZ Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach wyprowadzenia mocy z elektrowni systemowych
 • R. ZAJCZYK, P. SZCZECIŃSKI Wpływ układu przesyłowego prądu stałego na stabilność systemu elektroenergetycznego
 • P. MINKIN, A. FIGAJ SASO (Security Assessment and System Optimization) – ocena bezpieczeństwa i optymalizacja sieci
 • >M. PTASZYŃSKI, P. WRONEK Synchroniczne załączanie linii energetycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii w zakresie wymiany danych na stacjach NN
 • V. KONOVAL, A. KOZOVYY, O. SKRYPNYK, A. KUCHYNSKYI, P. DEMBITSKYI Power system dynamic stability: impact analysis of synchronous generator excitation system replacement
 • P. BARAN, V. KIDYBA, V. SHMAGALA Modeling turbo-generator set in digital test system for testing relay protection and automatic devices
 • C. RUESTER, G. KAUFMANN High bandwidth oscillation monitoring for improving the dynamic stability of electrical grids
 • J. RYCHLAK Układy automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w świetle zapisów projektu Network Code „Requirements for Grid Connection Applicaple to all Generators” i ich praktyczna implementacja w KSE
 •  

SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM - EDITION 2012

 • Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka, J. Borodynko Check tests and system trials as a base for detailed instructions on bringing voltage and start-up power from self-starting power plants
 • J. Lorenc, R. Welenc Comparison criterion of df/dt values in SCO control in defense of separated electric power island against blackout
 • K. Marszałkiewicz, K. Sroka, I. Grządzielski Separated operation of thermal-electric power plant blocks with load islands
 • P. Kacejko, P. Pijarski, P. Miller Assessment of wind warm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas
 • R. Małkowski, A. Zbroński Coordination of generator transformer controller and multi-parameter generator controller regulation algorithms
 • R. Kowalak, R. Zajczyk Impact of power electronic Var compensators installed in certain grid points on the voltage failure
 • K. Dobrzyński, J. Klucznik, Z. Lubośny Steam turbines governors in power system restoration process
 • J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman, T. Sierociński The risk of failure in local distribution systems
 • M. Sobierajski, W. Rojewski Investigating the voltage stability of transmission power grid
 • C.O. Heyde, R. Krebs, I. Hauer, Z.A. Styczynski Standards and rules for implementation of remedial actions in Dynamic Security Assessment to avoid blackouts
 • R. Kielian, M. Lipiński, S. Siedlecki, J. Watrakiewicz Selected modifications of the active power control system at ENERGA Ostrołęka Power Plant for new identification of island operation
 • M. Karwowski, M. Komarzyniec, A. Kurzyński The experiment of activating Bydgoszcz II Combined Heat and Power-Plant from Koronowo Hydro Power Plant
 • M. Komarzyniec, A. Kurzyński, L.M. Zych Water Power Plant Solina – source of energy and start-up power with powering restoration of Poland’s Power System
 • K. Sroka, I. Grządzielski, M. Andruszkiewicz Legal regulations and organisational solutions ensuring the proper course of the system restoration process following a blackout
 • G. Pasiut, J. Rychlak, R. Kielak Verification of generation units abilities in the participation in the process of defense and restoration of Polish Power System after collapse according to the polish grid code regulations
 • O. Skrypnyk, T. Tovstyak, V. Konoval Analysis of long electromechanical transients treatment based on the implement systems to control the frequency and power, thermal and emergency automatic 

 

Monografia zawierająca Artykuły z różnych ośrodków w Polsce oraz w Magdeburgu (Niemcy) zajmujących sie problematyka obrony i odbudowy Systemów Elektroenergetycznych

SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM - EDITION 2009

 • K. Sroka, J. Lorenc, I. Grządzielski Adaptation of large-scale generation units to defense and restoration of the Polish Power System
 • Rychlak, R. Kuczyński, K. Sroka, I. Grządzielski Role of local sources cooperating with 110 kV distribution grid in the polish power system defense and restoration
 • W. Fennig, R. Kielian, M. Lipiński Experience gained by IASE in resolving technical problems accompanying adaptation of automatic control systems of power units for operation in flexible system (isolated operation)
 • R. Krebs, E. Lerch, C.O. Heyde, Z.A. Styczynski Supporting of power system dispatchers via dynamic protection and security assessment systems
 • K. Madajewski, B. Sobczak Selected problems of voltage stability of Polish Power System
 • J. Klucznik, R. Małkowski, P. Szczeciński, R. Zajczyk The influence of limiters UEL and OEL (the power angle, stator’s current and excitation current) on the possibility of voltage collapse development
 • R. Kowalak, P. Szczeciński, R. Zajczyk The influence of SVC on the progress of voltage collapse
 • R. Jankowski, M. Kosmecki, A. Kubanek The influence of voltage and reactive power control of wind farms on voltage stability
 • I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka, J. Roszkiewicz, R. Kuczyński, R. Kielak, J. Rychlak, A. Hoffa, T. Wrzesiński, Z. Jankiewicz, J. Borodynko, L. Zych, R. Kupczyk, P. Kulecki, J. Drozdowski, S. Żyła Voltage and start-up power application from Dychów power plant to Turów power plant: system experiment
 • K. Sroka, I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, J. Borodynko External starting sources of large generation units: Case study of hydro power plant Dychów
 • K. Marszałkiewicz, J. Roszkiewicz, R. Kupczyk, W. Adamczewski Start-up of great generation units from external source: Case study of G4 block in Turów power plant
 • P. Kacejko Islanding scheme development around a turbogenerator operating for its auxiliaries in the blackout conditions
 • I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka, R. Kuczyński Island systems around large generation units as base element of the KSE restoration scenarios/li>
 • S. Siedlecki, L. Białobrzeski, D. Nicewicz Island in ZEO s.a. – example of solutions to some problems
 • G. Grzegorzyca Synchronization of islands. Criteria, procedures and technical requirements for synchronizing systems

 

Rozdział w monografii PAN - Problemy Systemów Elektroenergetycznych. PAN Komitecie Elektrotechniki, czerwony. K. Wilkosz I., Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław, 2002 (ukazał sie w 2003 r.); Roz. 17 - I. Grządzielski, A. Kordus:, Odbudowa Krajowego systému elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej;. ss. 435 - 465 (ISBN 83-7085-682-9).

 

Monografia zawierająca Artykuły TYLKO Pracowników IE PP

SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM - DEFENCE AND RESTORATION PLANS - EDITION 2008

 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI Krzysztof SROKA: Analysis of substitute causes of blackouts in electrical power systems
 • Ireneusz. GRZĄDZIELSKI: Current capabilities of Polish Power System defence
 • Józef LORENC: Automatic equipment for preventive underfrequency load shedding of electric power system
 • Krzysztof SROKA: Defense and restoration of producion ability of commercial power stations under blackout conditions
 • Krzysztof Marszałkiewicza Andrzej TRZECIAK: Bringing voltage and starting power from self-starting sources to commercial electric power stations
 • Ireneusz. GRZĄDZIELSKI: Post-blackout restitution of the electric power grid of Polish Power System